คุณสมบัติของ “ครู” ผู้ที่ตลาดในอนาคตต้องการ

สำหรับหลายคนที่ชอบงานสอนหนังสือ ต้องการหางานครู ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมและตระกูล เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นความฝันของใครหลายคน ด้วยเหตุที่อาชีพครูสามารถสร้างเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี หรือ สร้างนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องดำเนินชีวิตหาเลี้ยงชอบได้ด้วยตัวเอง ครู หรือ อาจารย์จึงเป็นที่นิยมเป็นความฝันของเด็ก ๆ หลายคน

การที่จะหางานครูให้ได้งานนั้น เราต้องเข้าใจความเป็นครู บทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งคุณสมบัติ (Qualification) ของครู ผู้ซึ่งต้องดูด้วยว่าในแนวโน้มในปัจจุบันถึงอนาคตสิ่งที่ต้องการจากครูคืออะไร  สิ่งไหนที่เป็นความสามารถ (Competency) ของครูที่ต้องการ

 

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะหางานครู “อัตราจ้าง หรือ ครูผู้ช่วย” นั้นมีดังนี้

 1. จบปริญญาตรี สาขาทางด้านการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น แต่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา 
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ สัญชาติไทย,  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น
 3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ มีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
 4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช

ความรู้ความสามารถ หรือ สมรรถนะ (ของผู้ที่จะหางานครู “อัตราจ้าง หรือ ครูผู้ช่วย” นั้นมีดังนี้

กรณีอ้างอิงตาม สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ สาขาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้

 1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
 2. อดทนและรับผิดชอบ
 3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
 4. มีวิสัยทัศน์
 5. ศรัทธาในวิชาชีพครู
 6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

กรณีอ้างตามกรรมการฝึกหัดครูของกระทรวงศึกษาธิการ (ที่มา กรมการฝึกหัดครู 2515 : 14–15) ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ในการเป็นครูว่าครูที่มีสมรรถภาพสูงนั้นควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. ทำการสอนให้เป็นอย่างดี 
 2. สามารถทำการอบรม แนะแนว และปกครองได้เป็นอย่างดี 
 3. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
 4. สร้างสัมพันธภาพได้เป็นอย่างดีและร่วมมือกับชุมชน 
 5. เป็นครูชั้นอาชีพโดยรู้จัก 
 • เพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาชีพอยู่เสมอ 
 • เป็นสมาชิกที่ดีของทางวิชาการ 
 • ยึดถือแบบธรรมเนียมของผู้เป็นครู 
 • ช่วยเหลือแนะนำครูใหม่ 

แหล่งการหางานครูของผู้ที่จะหางานครู “อัตราจ้าง หรือ ครูผู้ช่วย” นั้นมีดังนี้

 1. สอบบรรจุงานราชการตามโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย
 2. เข้าทำงานโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนไทย หรือ อินเตอร์
 3. เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ หรือ เป็นติวเตอร์
 4. ทำงานวิชาการ  
 5. ทำงานพัฒนาหลักสูตรการสอน